کلیه افرادی که که به هر شکلی مشغول به کار هستند و حقوق دریافت می کنند و بیمه تامین اجتماعی برای آنها لحاظ میشود باید بخشی از حقوق دریافتی خود را به عنوان مالیات حقوق به وزرات اقتصاد و دارایی پرداخت نمایند . میزان مالیات حقوق در هر سال متفاوت بوده و طبق بخشنامه هایی به کلیه کارفرماها و بنگاههای اقتصادی ارسال میشود و کارفرما موظف است مالیات تعلق گرفته به حقوق و مزایای کارکنان خود را کسر کرده و به حساب مشخص شده وزرات امور اقتصادی و دارایی واریز نماید .

این قانون شامل کلیه مشاغل و افرادی که بیمه برای آنها رد میشود و روند دریافتی مشخصی از یک کارگاه یا شخص را دارند ، می گردد. نحوه محاسبه مالیات حقوق و فاکتور هایی که شامل مالیات میشوند به صورت ذیل است .

مالیات و درصد آن هر ساله یک مسئله مهم برای تمامی مشمولان بوده و در واقع همه مودیان در ابتدای سال منتظر اعلام بخشنامه مراجع قانونی در خصوص میزان ” ساو “می باشند اما در میان همه مودیان و مشمولان ، مالیاتِ کارگران و افرادی که در کارخانه های تولیدی یا خدماتی کار می کنند به دلیل اینکه سطح درامد پایین تری دارند از اهمیت خاصی برخوردار بوده و همیشه مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است .

اینکه نمایندگان کارگران در مجمع تعیین کننده مالیات چقدر می توانند حقوق کارگران را رعایت کنند و چقدر شرایط اقتصادی و تورم در تعیین میزان مالیات حقوق موثر است همه بستگی به کمسیون تعیین کننده مالیات ها دارد و در نهایت خروجی این کمسیون الزام قانونی برای دریافت ” ساو “ها می شود . و کارفرمایان موظف میشوند قبل از پرداخت حقوق کارگران خود مالیات تکلیفی ان را کسر کرده و باقی مانده حقوق را به حساب انها واریز نمایند.

کارفرما موظف است در زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد، مالیات حقوق متعلق کارگر را با توجه به ضریب جدول مالیاتی، پس از کسر معافیتهای قانونی، محاسبه نموده و از حقوق کارگر کسر و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز نماید. بنابراین مالیات متعلقه کارگر نیز یکی از کسورات حقوق و دستمزد محسوب می‌گردد.

چرخه و مراحل انجام هزینه و حسابداری حقوق و دستمزد به شرح ذیل می‌باشد:

واحد حضور و غیاب اطلاعات ورود و خروج پرسنل را به واحد حسابداری ارسال می نماید.

واحد حسابداری با توجه به اطلاعات دریافتی از ورود و خروج و اطلاعاتی که قبلاً از کارگزینی در ارتباط با حقوق پایه و سایر موارد دریافت نموده است؛ محاسبات مربوط به حقوق و دستمزد را با توجه به قوانین انجام می‌دهد.

اقدام به تهیه و تکمیل لیست حقوق و دستمزد می‌گردد.

با رعایت موارد زیر سند حسابداری حقوق و دستمزد صادر می گردد:

الف) برابر کل حقوق و مزایا حساب کنترل هزینه دستمزد بدهکار می‌گردد.

ب) بابت کسورات (حق بیمه اجتماعی، مالیات، وام، ذخیره ایام مرخصی ..) حسابهای مربوطه بستانکار می‌گردد.

ج) مابه التفاوت کل هزینه حقوق و دستمزد و کسورات مذکور خالص حقوق پرداختنی است که به این حساب منظور خواهد شد.

د) هزینه بیمه اجتماعی سهم کارفرما و بیمه بیکاری به بدهکار حساب بیمه بیکاری منظور و از طرفی حساب حق بیمه پرداختنی بستانکار می‌شود.

حساب هزینه بیمه اجتماعی

حساب هزینه بیمه بیکاری

ه) تسهیم هزینه حقوق و دستمزد: در مؤسسات تولیدی، تعیین بهای تمام شده اهمیت ویژه ای دارد. بنابراین، برای این منظور هزینه های حقوق و دستمزد تفکیک می‌گردند و دستمزد مستقیم تولید به حساب کالای در جریان ساخت و هزینه های دستمزد غیرمستقیم، فوق‌العاده اضافه کاری و نوبت کاری، هزینۀ دستمزد ایام مرخصی و حق بیمه سهم کارفرما، حق بیمه بیکاری و … به حساب کنترل سربار ساخت و کنترل سربار توزیع و فروش سایر سربار حسب مورد منظور می‌گردد.

یعنی در واقع ثبت زیر صورت می پذیرد:

در زمان پرداخت حقوق ثبتهای زیر در دفاتر انجام خواهد پذیرفت:

حساب حقوق و دستمزد پرداختنی

حساب صندوق/ بانک

بابت واریز حق بیمه اجتماعی به حساب سازمان تأمین اجتماعی

و در زمان پرداخت مالیات به حساب وزارت اقتصاد و دارایی ثبت زیر انجام می پذیرد:

حساب مالیات پرداختنی

حساب صندوق / بانک

بابت واریز مالیات حقوق به حساب دارایی